معرفی انتشارات عظام هنراین موسسه در نظر دارد تا پایان سال 2020 میلادی 14 اثر فاخر دیگر را که با توجه به کارشناسی های صورت گرفته در نوبت چاپ هستند به چاپ برساند.

 

محصولات انتشارات عظامنسخه های چاپ شده توسط موسسه عظام هنر در شهر کلن آلمان و بوسیله ی آخرین تکنیک های چاپی به چاپ رسیده اند تا از نفاست این آثار کم نشود و این امانت الهی در عین سیانت به دوست دارانش منتقل شود.

 

بیوگرافی محمد صادق خرازیسید محمدصادق خرازی درسال هزارو سیصد و چهل و دو شمسی در تهران متولد شده و کودکی و نوجوانی اش در میان خاندانی قدیمی از اهل علم و فرهنگ گذشته است.