محصولات


مصحف شریف نیریزیاین گنجینۀ خطی که به سال 1380 هجری در یکی از خانواده های قاجار رونمایی شد، به لحاظ در امان ماندن از گزند زمان و آسیب های متداول نسخه های خطی نیز بی مثال است.

جزئیات
neyrizi-1

مصحف شریف ایراناین مجموعه در دو مجلد گالینگور و طلاکوب در 1600 صفحه، و به صورت گلاسه تمام رنگی و زرین، با همکاری مؤسسه انتشارات مانوسکا در کلن آلمان انتشار یافته است.

جزئیات
iran-1

مصحف شریف نورمصحف شریف نور برخلاف سایر نمونه های باقی مانده از گذر زمان تنها مصحف کامل به خط محقق و چون برگ زرینی از هنر شیعی این سرزمین خودنمایی می کند.

جزئیات
55098

مصحف شریف یاقوتنسخۀ خطی به استناد مرقومۀ پایانی «بمرور ایام متمادی و تعاقب استعمال ایادی ناقص گردیده» بود لذا سالها پس از فوت خوشنویس توسط عبدالله نامی احیاء و تکمیل گردیده است.

جزئیات
60980

مصحف شریف شفیعاین مصحف بی­ نظیر با مشارکت مؤسسه فرهنگی عظام هنر و کتابخانه و موزۀ ملی ملک در سال 1389 توسط شرکت چاپ راش(Rasch) در آلمان در پنج هزار نسخه چاپ شد.

جزئیات
11344

صحیفه مبارکه سجادیهاین صحیفۀ نفیس به اهتمام مؤسسه فرهنگی عظام هنر در سال 1390 توسط شرکت چاپ راش (Rasch) در آلمان به شیوۀ فاکسی میله (Facsimile) به چاپ رسیده است.

جزئیات
24098